Μονής Δέσμης (4)

Διπλής Δέσμης (8)

Τριπλής Δέσμης (6)

Τετραπλής Δέσμης (7)

Εξι Δέσμες & Πάνω (3)